បណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីគណបក្សនយោបាយ , អង្គការនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោត