ព្យុះចំនួនបី កើតមានដំណាលគ្នា តែគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេ