បណ្ឌិត គីតាអូកា ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារចៃកានឹងអញ្ជើញកបំពេញទស្សនកិច្ចកម្ពុជា