ដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានលោក សាយ សំអាល់ ចេញសារលិខិតអបអរសាទរក្នុងទិវាអូហ្សូន ពិភពលោក ១៦កញ្ញាឆ្នាំ ២០២២ ដោយបានបញ្ជាក់ថា៖យើងប្រារព្វ «ទិវាអូហ្សូនពិភពលោក ១៦ កញ្ញា» ដែលជាខួបលើកទី៣៧ នៃ«អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន» ឆ្នាំ១៩៨៥និងជាខួបលើក ទី៣៥ នៃ«ពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន« ឆ្នាំ១៩៨៧។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ មក លេខាធិការដ្ឋានអូហ្សូននៃអង្គការកម្មវិធីបរិស្ថានសហប្រជាជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាថ្ងៃប្រារព្ធខួប«ទិវាអូហ្សូនពិភពលោក»ដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃបង្កើតពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ក៏ដូចជាអបអរសាទរដល់សមិទ្ធផល និងវឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់ ដែលយើងរួមគ្នាសម្រេចបាន សំដៅឆ្ពោះទៅការពារស្រទាប់អូហ្សូន។

Sep 16, 2022

ដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានលោក សាយ សំអាល់ ចេញសារលិខិតអបអរសាទរក្នុងទិវាអូហ្សូន ពិភពលោក ១៦កញ្ញាឆ្នាំ ២០២២ ដោយបានបញ្ជាក់ថា៖យើងប្រារព្វ «ទិវាអូហ្សូនពិភពលោក ១៦ កញ្ញា» ដែលជាខួបលើកទី៣៧ នៃ«អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន» ឆ្នាំ១៩៨៥និងជាខួបលើក ទី៣៥ នៃ«ពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន« ឆ្នាំ១៩៨៧។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ មក លេខាធិការដ្ឋានអូហ្សូននៃអង្គការកម្មវិធីបរិស្ថានសហប្រជាជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាថ្ងៃប្រារព្ធខួប«ទិវាអូហ្សូនពិភពលោក»ដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃបង្កើតពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ក៏ដូចជាអបអរសាទរដល់សមិទ្ធផល និងវឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់ ដែលយើងរួមគ្នាសម្រេចបាន សំដៅឆ្ពោះទៅការពារស្រទាប់អូហ្សូន។