កម្ពុជា និងតួកគី ឯកភាពបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់ នាពេលឆាប់ៗ