ប្រមុខកងយោធាមួកខៀវកម្ពុជាជួបពិភាក្សាគម្រោងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបតិការជាមួយកូរ៉េ