ពិនិត្យព្យាបាលភ្នែកនិងត្រចៀកជូនប្រជាពលរដ្ឋជាងមួយពាន់នាក់នៅស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ