យុវជន-យុវនារីចំនួន៣៥នាក់មកពី ស្រុកបាធាយ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារខេត្តកំពង់ចាមដែលសាខារបស់មជ្ឈមណ្ឌល ឯកសារកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២នេះ៕