នៅមុនពេលការប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន ដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានរៀបចំឡើងដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ផ្តើមនៅវេលាម៉ោង ៩ ព្រឹកដល់ម៉ោង ១០ ព្រឹកនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដែលមាន អាសយដ្ឋាននៅផ្លូវជាតិលេខ ៤ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ឬអាចចូលរួមតាម ប្រព័ន្ធហ្សូមដែលមានអាសយដ្ឋាន៖ Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82687211000…

Sep 18, 2022
នៅមុនពេលការប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន ដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានរៀបចំឡើងដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ផ្តើមនៅវេលាម៉ោង ៩ ព្រឹកដល់ម៉ោង ១០ ព្រឹកនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដែលមាន អាសយដ្ឋាននៅផ្លូវជាតិលេខ ៤ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ឬអាចចូលរួមតាម ប្រព័ន្ធហ្សូមដែលមានអាសយដ្ឋាន៖