ថវិកាមូលនិធិកីឡាកងយោធពលខេមរភូមិន្ទជាង១៦០លានរៀលត្រូវបានប្រគល់ជូនមូលនិធិទ្រទ្រង់សកម្មភាពសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា