កម្ពុជាចង់ទាក់ទាញទេសចរថៃ ដែលជាពលរដ្ឋថៃដែលរស់នៅខេត្តជាប់ព្រំដែនតាមរយៈការសម្រួលបែបបទ