ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣៖ប្រើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពី៥.០០០ទៅ១០.០០០នាក់