ដោយៈ​សុផល​/​ភ្នំពេញ​៖ ថ្ងៃ​ចុង​សប្តាហ៍ ទី​១៧-១៨​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២២​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ទទួលបាន​ភ្ញៀវ​សរុប​៣០០.៣៨៥ នាក់​។​ក្នុងនោះ​ភ្ញៀវ​ជាតិ​ចំនួន​២៤៦.៩៦០​នាក់​និង​ភ្ញៀវ​បរទេស​ផ្ទៃក្នុង​៥៣.៤២៥​នាក់​។​តួ​លេ​ខេះ​បង្ហាញ​នូវ​ការកើនឡើង​ជាង​
៤០​ភាគរយ​បើ​ធៀប​នឹង​ប្តា​ហ៍​ក្នុង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​។​