អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង-ខេត្តស្រះកែវ ឯកភាពគ្នាលើប្រាំពីរចំណុចបន្ទាប់ពីពិភាក្សាទ្វេភាគី