កេរដំណែលរបស់អ.ស.ប៖នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖អ៊ុនតាក់,សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការអប់រំដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខណៈពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ ការអប់រំគឺជាជំហានបន្ទាប់ឈានទៅ កាន់ការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅ