វេទិកាការងារប្រចាំសប្តាហ៍ទី៤ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗជាង១០ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារនិង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជី នឹងបង្ហាញជូននូវឱកាសការងារដើម្បីជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មចំនួន ១ ៥៧៦កន្លែង។ លិខិតផ្លូវការរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនធំៗជាង១០ ដែលនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាស ដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិក រួមមានក្នុងវិស័យអាហារ និងភេសជ្ជៈ, ផ្សារទំនើប, សេវាកម្ម និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

Sep 27, 2022

វេទិកាការងារប្រចាំសប្តាហ៍ទី៤ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗជាង១០ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារនិង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជី នឹងបង្ហាញជូននូវឱកាសការងារដើម្បីជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មចំនួន ១ ៥៧៦កន្លែង។

លិខិតផ្លូវការរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនធំៗជាង១០ ដែលនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាស ដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិក រួមមានក្នុងវិស័យអាហារ និងភេសជ្ជៈ, ផ្សារទំនើប, សេវាកម្ម និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។