ក្រសួងសាធារណការប្រកាសអំពីការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែតុលា