វិទ្យា​ល​យ័​ជាស៊ីម​ចំរើន​រដ្ឋ​បិទទ្វារ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​ដោយសារ​ទឹក​លិច

1131
ចែករម្លែក

វិទ្យា​ល​យ័​ជាស៊ីម​ចំរើន​រដ្ឋ​បិទទ្វារ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​ដោយសារ​ទឹក​លិច​។​

វិទ្យាលយ័ជាស៊ីមចំរើនរដ្ឋបិទទ្វារជាបណ្តោះអាសន្នដោយសារទឹកលិច។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, June 28, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម