ផ្លូវលំជនបទ ប្រវែងជាង ២២៣.៩០០ ម៉ែត្រ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរងផលប៉ះពាល់ និងខូចខាត ដោយទឹកជំនន់ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នេះ។ នេះបើតាមលោក ជា យុទ្ធារុណ ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានប្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ។ លោក ជា យុទ្ធារុណ បានបញ្ជាក់ថាៈ ក្នុងប្រវែងផ្លូវដែលរងផលប៉ះពាល់ និងខូចខាត ដោយសារទឹកជំនន់នោះ (ទឹកមិនទាន់ស្រក និងទឹកជ្រៅ មិនទាន់មើលឃើញដី) ហើយនៅល្អ ប្រវែង ១៥១.១០០ ម៉ែត្រ លិចទឹកប្រវែង ៦៩.៦០០ ម៉ែត្រ ហូរច្រោះជើង ទេរ ឬតួផ្លូវ ប្រវែង ៦៤.០៥០ ម៉ែត្រ ដាច់តួផ្លូវ ប្រវែង ២៤.៣៥០ ម៉ែត្រ និងលូមូល ១ ។

Sep 29, 2022

ផ្លូវលំជនបទ ប្រវែងជាង ២២៣.៩០០ ម៉ែត្រ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរងផលប៉ះពាល់ និងខូចខាត ដោយទឹកជំនន់ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នេះ។ នេះបើតាមលោក ជា យុទ្ធារុណ ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានប្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ។

លោក ជា យុទ្ធារុណ បានបញ្ជាក់ថាៈ ក្នុងប្រវែងផ្លូវដែលរងផលប៉ះពាល់ និងខូចខាត ដោយសារទឹកជំនន់នោះ (ទឹកមិនទាន់ស្រក និងទឹកជ្រៅ មិនទាន់មើលឃើញដី) ហើយនៅល្អ ប្រវែង ១៥១.១០០ ម៉ែត្រ លិចទឹកប្រវែង ៦៩.៦០០ ម៉ែត្រ ហូរច្រោះជើង ទេរ ឬតួផ្លូវ ប្រវែង ៦៤.០៥០ ម៉ែត្រ ដាច់តួផ្លូវ ប្រវែង ២៤.៣៥០ ម៉ែត្រ និងលូមូល ១ ។