ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ នឹងបើកឱ្យយានយន្តចាប់ផ្ដើមធ្វើចរាចរណ៍ ចេញ-ចូលសាកល្បង នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដោយឥត គិតថ្លៃ រយៈពេលមួយខែ ចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹក តទៅ នៅគ្រប់ច្រកចេញ-ចូលទាំងអស់ ។ នេះបើយោងតាមក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។ ច្រកទាំងប្រាំបីនេះ រួមមាន៖ ច្រកទី១ ភ្នំពេញ (ផ្លូវកប់ស្រូវ) គីឡូម៉ែត្រ ៣។ច្រកទី២ កំពង់ស្ពឺកើត គីឡូម៉ែត្រ ២៦។ច្រកទី៣ កំពង់ស្ពឺលិច គីឡូម៉ែត្រ៤៣។ច្រកទី៤ ត្រែង ត្រយឹង គីឡូម៉ែត្រ៧៦។ ច្រកទី៥ កំពង់សិលា គីឡូម៉ែត្រ១១៤។ច្រកទី៦ ស្រែអំបិល គីឡូម៉ែត្រ១៣៥។ច្រកទី៧ ស្ទឹងហាវ គីឡូម៉ែត្រ១៧២ ។ច្រកទី៨ ព្រះសីហនុគីឡូម៉ែត្រ ១៨២៕

Sep 30, 2022

ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ នឹងបើកឱ្យយានយន្តចាប់ផ្ដើមធ្វើចរាចរណ៍ ចេញ-ចូលសាកល្បង នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដោយឥត គិតថ្លៃ រយៈពេលមួយខែ ចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹក តទៅ នៅគ្រប់ច្រកចេញ-ចូលទាំងអស់ ។ នេះបើយោងតាមក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។

ច្រកទាំងប្រាំបីនេះ រួមមាន៖ ច្រកទី១ ភ្នំពេញ (ផ្លូវកប់ស្រូវ) គីឡូម៉ែត្រ ៣។ច្រកទី២ កំពង់ស្ពឺកើត គីឡូម៉ែត្រ ២៦។ច្រកទី៣ កំពង់ស្ពឺលិច គីឡូម៉ែត្រ៤៣។ច្រកទី៤ ត្រែង ត្រយឹង គីឡូម៉ែត្រ៧៦។
ច្រកទី៥ កំពង់សិលា គីឡូម៉ែត្រ១១៤។ច្រកទី៦ ស្រែអំបិល គីឡូម៉ែត្រ១៣៥។ច្រកទី៧ ស្ទឹងហាវ គីឡូម៉ែត្រ១៧២ ។ច្រកទី៨ ព្រះសីហនុគីឡូម៉ែត្រ ១៨២៕