កម្ពុជានិងអ៊ីរ៉ង់នឹងចុះអនុស្សរណៈលើវិស័យកីឡានិងទេសចរណ៍