ក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអូឡាំពិកអាស៊ីវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកម្ពុជាក្នុងការត្រៀមធ្វើមហាសន្និបាត