ភ្នំពេញ៖អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី“សមិទ្ធផល សម្រេចបានរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងទេសចរណ៍” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញានៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ដី សាលសេរីភាព ជាន់ផ្ទាល់ដី៕ខ្លឹមសារនៃសមិទ្ធផលមានដូចតទៅ៖