ភ្នំពេញ៖អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី“សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា”ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២វេលាម៉ោង២:៣០រសៀលនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ដី សាលសេរីភាពជាន់ផ្ទាល់ដី។
ខ្លឹមសារសមិទ្ធផលមានដូចតទៅ៖