ដោយៈ health.com.kh
មាន បញ្ហា សុខភាព ជា ច្រើន ដែល អាច បណ្តាល អោយ ឆ្អឹង កង ខ្នង កោង ឬ មិន ត្រង់ ។ ខាងក្រោម នេះ អាច ជា មូលហេតុ នៃ ឆ្អឹងខ្នង កោង ៖

– ជំងឺ ដែល ឆ្អឹងខ្នង លូតលាស់ មិន ធម្មតា ដែល ត្រូវបាន ផ្សារភ្ជាប់ ទៅ នឹង ជំងឺ តឿ

– ជំងឺ ពុក ឆ្អឹង ដែល ឆ្អឹងខ្នង ផុយស្រួយ និង អាច ងាយ បាក់

– ធា ត់ ឬ លើស ទម្ងន់ ពេក

– ជំងឺ ដែល ត្រូវបាន សម្គាល់ ឡើង ដោយ ការ ផ្អៀង មិនធម្មតា (Kyphosis)

– ការ រលាក នៅ បន្ទះ ថា ស ចន្លោះ ពី ឆ្អឹងខ្នង នីមួយៗ ដែល ត្រូវ បាន បង្កឡើង ដោយ ការឆ្លង មេរោគ ។

មូលហេតុ ខាង ក្រោម អាច បណ្តាលអោយ កើត ជំងឺ Kyphosis ៖

– ការវិវត្ត ឆ្អឹងខ្នង មិន ធម្មតា អំឡុង ពេល ក្នុង ផ្ទៃពោះ

– ជំហរ មិន ត្រឹមត្រូវ

– ជំងឺ Scheuermann ដែល ជា បញ្ហា បណ្តាលឱ្យ ឆ្អឹងខ្នង ប្រែជា ខុស ទម្រង់

– ជំងឺ រលាក ឆ្អឹង

– ជំងឺ ពុក ឆ្អឹង

– ជំងឺ ពី កំណើត Spina bifida

– ការឆ្លង មេរោគ នៅ នឹង ឆ្អឹងខ្នង

– ដុំ សាច់ នៅ នឹង ឆ្អឹងខ្នង ។

គ្រូពេទ្យ មិនដឹងថា មូលហេតុ នេះ ត្រូវ បាន កើត ជា ញឹកញាប់ នៅ លើ មនុស្ស វ័យ ជំទង់ នោះ ទេ ។ ទោះជា យ៉ាងណា ក៏ដោយ គ្រូពេទ្យ ដឹង យ៉ាងច្បាស់ ថា ឆ្អឹងខ្នង កោង ទំនង ជា កើត មាន នៅក្នុង គ្រួសារ ដែល មាន ឆ្អឹងខ្នង កោង ស្រាប់ ។ ជំងឺ គ្រោះថ្នាក់ ការឆ្លង មេរោគ ឬ ភាពមិនប្រក្រតី ពី កំណើត អាច ជា បញ្ហា ផងដែរ ៕