ដោយៈ health.com.kh
ទោះបីជា អ្នក បាន ជោគជ័យ ទៅ នឹង ការ សម្រក ទម្ងន់ ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ ការធ្វេសប្រហែស អាច នាំ ឱ្យ អ្នក ឡើង ទម្ងន់ វិញ បាន ។
ក្រុម គ្រូពេទ្យ ជំនាញ បាន បង្ហាញ ពី របៀប ដើម្បី តាមដាន ទម្ងន់ របស់ អ្នក ៖
– ថ្លឹង ទម្ងន់ របស់ អ្នក ឱ្យបាន ទៀងទាត់ ដូចនេះ ប្រសិនបើ អ្នក ឡើង ទម្ងន់ តែ បន្តិច ក៏ ដោយ អ្នក អាច ចាត់វិធានការណ៍ បាន លឿន
– ពិចារណា ថា តើ លំ ហាត់ប្រាណ ដែល បណ្តាល ឱ្យ អ្នក ឡើង ទម្ងន់ នោះ បាន ផ្លាស់ប្តូ រហើយ ឬ នៅ
– គិត អំពី ថា តើ អ្នក ញ៉ាំ ច្រើន ជាង ធម្មតា ឬ យ៉ាងណា ?
– មាន ឆន្ទៈ ក្នុង ការរក្សា ទម្លាប់ នៃ ការរស់នៅ ល្អ និង កំណត់ គោលដៅ របស់ អ្នក ៕