យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២បានត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់តំណែង លោក គង់ មុនីកា ពីសមាសភាពឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ មានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រី, លោក អ៊ី មុយលី ពីសមាសភាពឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់ យោបល់មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រី និងលោក តុល ប្រាសាទ ពីមន្ត្រីតំណាងក្នុងលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិង
ផ្តល់យោបល់មានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ៕