មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាន៖អាស៊ានកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩