រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ៦៧សសរ ស្តីពីអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណា។