សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ៖សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនវិជ្ជមានក្នុងអត្រា ៣ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២១ ហើយនឹងបន្តមានកំណើនក្នុងរង្វង់អត្រា ៥ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២២ និង ៦ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២៣