គ្រប់អូរស្ទឹងនិងអាងទឹកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឡើងដល់កម្រិតត្រូវប្រកាសឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន