ទីធ្លាសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យរងការលិចលង់ដោយទឹកជំនន់ដូចរាល់ឆ្នាំ ទោះជាមានដំណោះស្រាយ