​ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ ផែនការ​សកម្ម​ភាពជា​តិ​ស្តីពី​ការ​គាំពារ និង​អភិវឌ្ឍ​កុមារ​តូច​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ គ្របដណ្តប់​ពី​ឆ្នាំ ២០២២ ដល់​ឆ្នាំ ២០២៦ ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ការបន្ត​អនុវត្ត​នូវ​ចំណុច​អាទិភាព​ដែល​នៅ​សេសសល់​ពី​ផែនការ​សកម្មភាព​ជាតិ​ដំណាក់កាល​ទីមួយ​គ្រប​បាន​ដណ្តប់​រយៈពេល​ឆ្នាំ ២០១៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០១៨ ត្រូវបាន​ប្រកាស កាលពី​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ​២០២២ ។