រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចផ្អាកការធ្វើចរាចរជាបណ្តោះអាសន្នកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ