​ភ្នំពេញៈ រដ្ឋសភា នៃេព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី​១០ ខែតុលា នេះ បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​លទ្ធផល នៃ​ការចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល ថ្នាក់ដឹកនាំ​សភា នៃ​បណ្ដា​ប្រទេស G20 (P20) ដែល​ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​ទី ៥-៧ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២ ទីក្រុង​ហ្សា​កាតា ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី ។​

​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​រដ្ឋសភា​នេះ មាន​ខ្លឹមសារ ដូចខាងក្រោម​៖​