ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ស្ដីពីទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិភពលោក ១០ តុលា ២០២២ ។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមៈ