ក្រសួងការងារនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ