សូមអានសេចក្តីប្រកាស់ព័ត៌មានដោយមេ ធាវីបារាំងថ្ងៃ ១១ តុលា២០២២ទាំងជាភា សាបារាំងនិងបកប្រែក្រៅផ្លូវការជាភាសា ខ្មែរ។”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមានដូចខាងក្រោមៈ