កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ២និងមហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ ត្រូវបានជួសជុលរួចរាល់