ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្តាលបានបញ្ជាក់ថា មកដល់ម៉ោងជាង១១ព្រឹកនេះ រកឃើញសាកសពចំនួន ៨នាក់ នៅរស់ចំនួន ៤ នាក់ និងបាត់ ខ្លួនចំនួន ៣នាក់ កំពុងជួយអន្តរាគមន៍រុករក។ មនុស្សនៅលើទុកមានចំនួន ១៥នាក់ ៕