ដោយៈ health.com.kh
រោគសញ្ញា របស់ ជំងឺ រលាក សួត អាច នឹង ប្រែប្រួល ពី តិចតួច ទៅ ធ្ងន់ធ្ងរ អាស្រ័យ តាម កត្តា ជាច្រើន ដូចជា ប្រភេទ មេរោគ អាយុ និង សុខភាព ទូទៅ ។ រោគសញ្ញា តិចតួច អាច ស្រដៀង គ្នា នឹង អ្នកមាន ជំងឺ ផ្តាសាយ ដែរ ប៉ុន្តែ យូរ ជាង។រោគសញ្ញា ដែល អាច គិត ដល់ ថា អ្នក មាន ជំងឺ រលាក សួត នោះ មានដូចជា ៖
• បែក ញើស ក្តៅខ្លួន និង គ្រុនញាក់
• ក្អកមាន ស្លេស
• ឈឺទ្រូង ពេល ដកដង្ហើម ឬ ក្អក
• ពិបាក ដកដង្ហើម
• អស់កម្លាំង
• ចង្អោ រ ក្អួត ឬ រាគ៕/PC