ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែតុលា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់ រវាងគណៈកម្មការ /គណៈកម្មាធិការ កិច្ចការបរទេស នៃរដ្ឋសភាជាតិ ប្រទេសទាំងបី កម្ពុជា ឡាវ និង វៀតណាម នៅទីក្រុងសាប៉ា ខេត្តឡៅកៃ ប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ឆ្នាំ២០២២។

សេចក្តីប្រកាសពត៌មាននេះ មានខ្លឹមសារ ដូចខាងក្រោម៖