​ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ គម្រោង​អច្ឆរិយ​ភាព​នៃ​ទន្លេមេគង្គ​បាន​កំពុងតែ​រៀបចំ​តាមដាន​ការ​បំលាស់​ទី​របស់​ត្រី​ពីរ​ប្រភេទ​ដែលជា​ត្រី​ដ៏​កម្រង​នៅក្នុង​អាង​ទន្លេមេគង្គ ។