សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបង្ហាញមុខនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះការលំបាកណាមួយដោយមិនដែលមើលរំលងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ដងណាឡើយ។ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពីធីផ្តល់ស្រូវពូជជូនដល់ប្រជាកសិករជាងបីពាន់គ្រួសារក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលានេះ។សម្តេចតេជោបន្តថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលមើលរំលងទុក្ខ លំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមន្ត្រីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែចុះជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កាលៈទេសៈ ។

Oct 26, 2022

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបង្ហាញមុខនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះការលំបាកណាមួយដោយមិនដែលមើលរំលងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ដងណាឡើយ។

សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពីធីផ្តល់ស្រូវពូជជូនដល់ប្រជាកសិករជាងបីពាន់គ្រួសារក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលានេះ។សម្តេចតេជោបន្តថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលមើលរំលងទុក្ខ លំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមន្ត្រីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែចុះជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កាលៈទេសៈ ។