ភាគីពាក់ព័ន្ធស្រាវជ្រាវអំពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៃអង្ករបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិនៅកម្ពុជា