រយៈពេលមួយខែបើកឱ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនសាកល្បងមានភ្ញៀងជាង៦០ម៉ឺននាក់បានទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុ