ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នាល្ងាចថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា បានចេញ សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ៤២៣ សជណ.អអទ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរណ៍កម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០២៣ តាមរយៈការរៀបចំ “កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញផ្លូវទេសចរណ៍កម្ពុជា” និងការចូលរួម “ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ”។

សូមអានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖