រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលសារតាំងអ្នកសម្របសម្រួលថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា