រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មបិទស្រានៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ពាក់ព័ន្ធការស្លាប់និងពុលកម្មករជាច្រើននាក់