កម្ពុជានឹងសម្រេចបានកំណើនដូចមុនវិបត្តិកូវីដ១៩ក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះ។
នេះជាការះអាងរបស់លោក Stefan MESSERERឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ថ្មីប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងជំនួប
សវនាការជាមួយលោក ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២។